Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras logotipas

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras

Kokybiškos socialinės paslaugos asmenims, kuriems būtina pagalba.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Centras atlieka informavimo, konsultavimo - tarpininkavimo, ugdymo ir kitas paslaugas susijusias su bendruomeniniais vaikų globos namais, Globos centru, pagalbos šeimai, savarankiško gyvenimo namais. 

Centro uždaviniai:

  • Garantuoti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją, medicininę ir kt. pagalbą.
  • Užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus.
  • Našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams sudaryti gyvenimo ir ugdymo(si) sąlygas atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą. Kurti šeimai artimą aplinką.
  • Atsižvelgiant į asmens individualybę, sveikatos būklę puoselėti jų dvasines ir fizines galias.
  • Ugdyti asmens savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, bendravimo, socialinius įgūdžius, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių ir kitų organizuojamose veiklose.
  • Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą.
  • Sudaryti sąlygas našlaičiams, be tėvų globos likusiems vaikams nuolat ar laikinai gyventi šeimoje.
  • Dirbti su vaiko tėvais bei kitais jo artimais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.
  • Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus.
  • Parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenėje.

Kontaktiniai asmenys

Raimonda Doviltienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus