Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai logotipas

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namai

Socialinių paslaugų įstaiga

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Kalvarijos savivaldybės socialinių paslaugų centras – savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga, teikianti šias paslaugas: 1.Prevencines socialines paslaugas - potencialių socialinių paslaugų gavėjų (asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų) paieška, kompleksinių paslaugų šeimai Bendruomeniniuose šeimos namuose bei kitų prevencinių paslaugų teikimas, siekiant padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį. 2.Bendrąsias socialines paslaugas - asmens (šeimos) informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas siekiant ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. 3.Specialiąsias socialines paslaugas - socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas: 3.1. pagalba į namus - suaugusių asmenų su negalia, senyvo amžiaus asmenų, vaikų su negalia, kitų asmenų (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims) ir jų šeimoms namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; 3.2. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas – įvairios pagalbos teikimas ir (ar) organizavimas socialinę riziką patiriantiems asmenims, šeimoms įstaigoje ir (ar) asmens, šeimos namuose. 3.3. palydėjimo paslauga jaunuoliams - visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, jaunuoliams, sulaukusiems pilnametystės (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, siekiant padėti prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, palengvinti jaunuolių socialinę integraciją bendruomenėje. 3.4. intensyvi krizių įveikimo pagalba - bendravimo, psichologinės ar psichosocialinė pagalbos, laikino apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, ir (ar) atkūrimo, darbo įgūdžių ugdymo, apsaugos organizavimo, kitų paslaugų, reikalingų konkrečiam asmeniui (šeimai), teikimas Krizių centre vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims (pvz. smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams ir kt.); 3.5. psichosocialinė pagalba - socialinės, psichologinės pagalbos suteikimas ir (ar) organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems. 3.6. pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti - atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas Globos centre ir asmens namuose, siekiant vaikus globojantiems (rūpinantiems), prižiūrintiems ar įvaikinusiems asmenims ir besirengiantiems globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų steigėjais, dalyviais tapti asmenims suteikti žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus. 3.7. vaikų dienos socialinė priežiūra - dienos socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos vaikų dienos centre „Feniksas“, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius, kasdieninius gyvenimo įgūdžius, teikti vaikams pagalbą ruošiant pamokas, organizuoti vaikų maitinimą ir laisvalaikio užimtumo veiklas, organizuoti psichologinę pagalbą ir kitas individualias socialines paslaugas, atsižvelgiant į vaiko poreikius. 3.8.dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims dienos metu, institucijoje (Dienos globos namuose) ar asmens namuose teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 3.9.trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis tam tikrą laiką institucijoje apgyvendintiems likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia (Vaikų globos namuose ar Bendruomeniniuose vaikų globos namuose), suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (Socialinės globos namuose) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis). 3.10. ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis institucijoje apgyvendintiems likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia (Vaikų globos namuose ar Bendruomeniniuose vaikų globos namuose), suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims (Socialinės globos namuose) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. 4.Kitos paslaugos 4.1. atvejo vadyba - vaiko ir jį auginančio (-ių) atstovo (-ų) pagal įstatymą ar jo besilaukiančių (-io) asmenų (-ens) (šeimos), fizinio asmens, vykdančio vaiko laikinąją priežiūrą, atvejo vadybos inicijavimas ir taikymas, atvejo nagrinėjimas, pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikių vertinimas, kompleksinės pagalbos plano sudarymas ir įgyvendinimas, šeimos stebėsena, pagalbos plano peržiūra, atvejo vadybos proceso užbaigimas, atvejo vadybos koordinavimas siekiant padėti šeimai spręsti kylančias problemas. 4.2. asmeninė pagalba – individualios pagalbos namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) teikimas asmenims, kurių funkcijos, veikla, dalyvumas dėl negalios yra visiškai arba iš dalies apriboti (negali savarankiškai orientuotis, judėti, dirbti, kurti ir (ar) tvarkyti asmeninio ir socialinio gyvenimo) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. 4.3. neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis – tai neįgalių asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, kurių pagalba asmuo gali išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veikla. 4.4. asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti vertinimas ir klausimyno pildymas – 4.5.iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos įgyvendinimas, pagalbos organizavimas ir teikimas. 4.6. integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose – tai visuma paslaugų, kuriomis suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir visiško nesavarankiškumo lygis teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. 4.7. gerovės konsultantai – individualių, įrodymais pagrįstų, žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugų teikimas suaugusiems asmenims, susiduriantiems su emociniais sunkumais bei numatyta tvarka konsultacijų metu periodiškai atlikti emocinės būklės vertinimą.

Kontaktiniai asmenys

Pranešti apie netikslumus