Neringos socialinių paslaugų centras logotipas

Neringos socialinių paslaugų centras

Socialinių paslaugų centro misija – padėti įveikti socialinę atskirtį, ugdant gebėjimus savarankiškai rūpintis savimi ir integruotis į visuomenę.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, ieškantiems prieglobsčio (prašytojams), kitiems trečiųjų šalių piliečiams

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Centro vizija – būti inovatyvia bendradarbiaujančia įstaiga, teikiant kokybiškas ir prieinamas visoms socialinėms grupėms paslaugas.
Centro misija – užtikrinti socialinį saugumą bei padėti įveikti socialinę atskirtį, ugdant gebėjimus savarankiškai rūpintis savimi ir integruotis į visuomenę.
Centro uždaviniai:
1. Plėsti socialinių paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias socialines paslaugas;
2. Suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime;
3. Užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat užtikrinti visuomenės socialinį saugumą;
4. Užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Kontaktiniai asmenys

Rasa Baltrušaitienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus