Užimtumo tarnyba, partneris

Palangos miesto socialinių paslaugų centras

Pagalba sudarant sąlygas ugdyti/stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti socialines problemas.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių/seksualinių nusikaltimų

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Palangos miesto socialinių paslaugų centras teikia šias paslaugas: 
Psichosocialinė pagalba teikiama socialinės rizikos suaugusiam asmeniui ir jo šeimai, vaikui su negalia ir jo šeimai, artimiesiems, senyvo amžiaus asmeniui ir jo šeimai, artimiesiems, kitam asmeniui ir jo šeimai. Paslauga teikiama nemokamai. 

Laikinas apnakvindinimas teikiamas: 
• socialinės rizikos šeimai; 
• socialinės rizikos suaugusiam asmeniui; 
• senyvo amžiaus asmeniui. 
Paslauga teikiama vieną kartą, ne ilgiau kaip septynias paras. Paslauga teikiama nemokamai. 

Intensyvi krizių įveikimo pagalba: 
Socialinių paslaugų centras dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos besikreipiančius asmenis arba asmenis, nukreiptus įvairių institucijų ar tarnybų, priima bet kuriuo paros metu. Paslauga teikiama ne ilgiau kaip 6 mėnesius. 

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (TPP) Neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. 
Teisę į techninės pagalbos priemonių kompensavimą turi: 
• Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje; 
• Asmenys, turintys teisę nemokamai ar dalinai mokamai gauti techninės pagalbos priemones: neįgalieji, neįgalūs vaikai, senatvės pensininkai ir kt.

Dienos socialinė globa (institucijoje): suaugusiam asmeniui su negalia nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę. Teikiant dienos socialinės globos paslaugas 

Centre vykdomos užimtumo veiklos: 
Pagalba į namus teikiama pagal nustatytą poreikį iki 10 val. per savaitę suaugusiam asmeniui su negalia ir jo šeimai, senyvo amžiaus asmeniui ir jo šeimai, vaikui su negalia ir jo šeimai, kitiems asmenims ir šeimoms laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems žmonėms. Trumpalaikė socialinė globa: visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – laikino atokvėpio paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis). Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo pateikia Centrui Palangos miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyrimo komisija. Transporto organizavimo paslauga Paslauga teikiama asmeniui (šeimai), kuris dėl negalios, ligos ar senatvės negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, vykti į socialinių paslaugų, švietimo, gydymo, reabilitacijos įstaigas, techninės pagalbos neįgaliesiems centrus ir kitos būtinos pagalbos atvejais. Asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus. 

Vertinamos šios sritys: Turtinių santykių sritys (asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas). Asmeninių neturtinių santykių sritys (savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis). Integrali pagalba į namus: teikiama pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams: užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje. 
 

Kontaktiniai asmenys

Sandra Jackaitė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Pranešti apie netikslumus