Užimtumo tarnyba, partneris

Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija

Draugija vienija rajono asmenis su negalia jų artimuosius bei įgaliotus atstovus.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Pagrindinis Draugijos tikslas – atstovauti ir ginti Draugijos narių teises ir skatinti lygias galimybes vadovaujantis nediskriminavimo principu; rūpintis, kad būtų tinkamai įgyvendintos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje ir jos Fakultatyviame protokole, kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintos asmenų su negalia pilietinės, politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės ir laisvės, gerbiamas ir skatinamas jų savarankiškumas ir prigimtinis orumas, garantuojamas lygiateisiškumas ir lygios galimybės visose gyvenimo srityse. 

 

Draugijos uždaviniai:

  • Viešinti informaciją apie Draugijos veiklą bei asmenų su negalia socialinę padėtį, aktyviai dalyvauti formuojant valstybės socialinę politiką, siūlant bei įgyvendinant socialines programas bei projektus, orientuotus į žmonių su negalia specialiųjų poreikių tenkinimą; socialinę integraciją.
  • Skatinti draugijos narių kūno kultūros ir sporto veiklą, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos ir reabilitacijos priemonę.
  • Sudaryti galimybes Draugijos nariams įgyvendinti savo iniciatyvas, siekiant realizuoti savo įgūdžius, gebėjimus švietimo, kultūros, sporto, profesinėje ir kitose srityse.

Kontaktiniai asmenys

Virginija Kazlauskienė

Pirmininkė

Pranešti apie netikslumus