Užimtumo tarnyba, partneris

Plungės socialinių paslaugų centras

Tai Plungės miesto bei seniūnijų gyventojų socialinius poreikius tenkinanti socialinių paslaugų įstaiga.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Apgyvendinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Plungės socialinių paslaugų centras – Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga įkurta 2003 m. vasario 14 d. Veikla pradėta nuo 2004 m. sausio 1 dienos. Socialinių paslaugų centro misija – bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių asmenims, kuriems būtina pagalba, užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir tenkinant jų būtinuosius poreikius. Vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams ir efektyviai vykdyti jai priskirtas funkcijas. Veiklos tikslas – teikti socialines paslaugas asmenims (šeimoms), kurie dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų negali savarankiškai rūpintis, asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, sudaryti sąlygas socialinio darbo specialistų profesinės kompetencijos augimui bei plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Veiklos prioritetai: tikslingai naudojant Plungės rajono savivaldybės biudžeto asignavimus teikti socialines paslaugas Plungės rajono savivaldybės gyventojams, išlaikant kokybišką paslaugų teikimo lygį, keliant darbuotojų kompetenciją, į rezultatus orientuotą veiklą.

Veiklos sritys:

1. Neįgaliųjų dienos centro padalinys teikia dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugas suaugusiems asmenims su negalia (ir senyvo amžiaus).

2. Globos centro padalinys teikia paslaugas, organizuoja pagalbą būsimiems ir esamiems budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), esant prašymui įtėviams ir bendruomeninių vaikų globos namų, bei vaikų globos grupės darbuotojams ir be tėvų globos likusiems vaikams, laikino atokvėpio paslaugas globėjams ir budintiems globotojams, GIMK veiklos organizavimo.

3. Pagalbos į namus padalinys – teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai)tvarkytis buityje ir dalyvauti visuomenės gyvenime, paslaugos teikiamos asmens namuose.

4. Bendruomeniniai vaikų globos namai/Vaikų globos grupė teikia trumpalaikę/ilgalaikę globą/rūpybą vaikams likusiems be tėvų globos (rūpybos).

5. Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimas į namus – teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

6. Šeimos paramos tarnyba teikia atvejo vadybą, vykdo socialinį darbą su rizikos šeimomis, teikia krizių centro paslaugas.

7. Labdaros valgyklos veikla skiriama Plungės rajono savivaldybės gyventojams, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose.

8. Techninių pagalbos priemonių išdavimas neįgaliesiems ir jų remonto paslaugų organizavimas.

9. Specialaus transporto paslauga – vienkartinės ir nuolatinės spec. transporto paslaugos Plungės savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

10. Europos pagalbos paramos dalinimas labiausiai skurstantiems Plungės rajono gyventojams – tai parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims.

11. Maisto produktų rinkinių nupirkimas iš savivaldybės biudžeto.

12. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo funkcijos vykdymas – vertinamas asmens gebėjimas pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir išvadų rengimas.

13. Bendradarbiavimas su „Maisto banku“ – dalyvavimas dukart per metus „Maitos banko“ akcijose, paskutinės dienos galiojimo produktų gavimas.

14. Asmeninio asistento pagalba – asmeninės pagalbos neįgaliems asmenims teikimas.

Kontaktiniai asmenys

Aušra Meškauskienė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

Pranešti apie netikslumus