Rietavo socialinių paslaugų centras logotipas

Rietavo socialinių paslaugų centras

Centras – tai mokamas ir nemokamas socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinė veiklos sritis – socialinio darbo veikla.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Maitinimas

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Išsamus įmonės aprašymas

Centro tikslas – patenkinti asmenų gyvybinius poreikius ir sudaryti palankesnes žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, ugdyti asmenų sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę, kai jie patys savarankiškai nepajėgūs to pasiekti ir rūpintis vaikais, laikinai netekusiais tėvų globos, nuolat vykdyti globėjų (rūpintojų), įvaikintojų paiešką ir jų mokymą.

Centro uždaviniai:

1. socialinės paslaugos organizuojamos taip, kad būtų užtikrinamas minimalių socialinių paslaugų prieinamumas kiekvienam asmeniui ir paslaugų tęstinumas;

2. Centras teikia socialines paslaugas. Socialinės paslaugos teikiamos įvertinus atskirų asmenų, socialinių žmonių grupių, bendruomenės socialinius poreikius ir kuriant socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje;

3. biudžetinė įstaiga Rietavo socialinių paslaugų centras savo veikloje glaudžiai bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis, Labdaros ir paramos fondais ir organizacijomis;

4. Centras užtikrina, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams ir budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Kontaktiniai asmenys

Danutė Stončiuvienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus