Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Mažeikių Viltis" logotipas

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Mažeikių Viltis"

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“ - neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdytoja.

Įmonės teikiamos paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Išsamus įmonės aprašymas

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“ yra savanoriška savarankiška visuomeninė organizacija, kurios veiklos tikslai nėra pelno siekimas, jos teisinė forma – asociacija. Bendrijos „Mažeikių Viltis“ tikslas yra siekti, kad būtų įgyvendinamos tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintos nuostatos dėl neįgaliųjų diskriminavimo, išnaudojimo, socialinės atskirties panaikinimo, lygių teisių į mokslą, darbą, socialinę apsaugą bei visapusę integraciją į visuomenės gyvenimą užtikrinimą; ginti sutrikusio intelekto asmenų bei jų šeimų teises, laisves ir orumą, realizuoti  jų socialinius, kultūrinius ir kitokius poreikius, padėti įgyvendinti sutrikusio intelekto žmonėms ir jų šeimos nariams savo teises, teisėtus interesus bei skatinti proto negalios žmonių integracijos į visuomenę procesą.   Siekdama šių tikslų bendrija „Mažeikių Viltis“ ruošia ir vykdo įvairias  programas: Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą „Dienos užimtumas ir individuali pagalba sutrikusio intelekto žmonėms bei neįgaliųjų šeimos nariams“,  Paramos šeimai centro programą, teikia asmeninę pagalbą neįgaliajam bei transporto paslaugas Mažeikių rajone gyvenantiems neįgaliesiems.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Mažeikių Viltis“ teikia šias paslaugas:

  • neįgaliųjų dienos užimtumas (neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir  palaikymas; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; pažintinių funkcijų formavimas; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir  palaikymas);
  • individualios paslaugos neįgaliajam (teikiama lydint neįgalųjį į jam reikiamą įstaigą užtikrinant reikiamą  pagalbą lankantis  įstaigoje ar  mokant spręsti dėl negalios kylančias kasdienes problemas buityje);
  • pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslaugos (individuali emocinė, informacinė pagalba  bei  šeimos paramos grupės).

Bendrosios socialinės  paslaugos:  

  • informavimas (paslauga sutrikusio intelekto žmonėms ar jų šeimos nariams  teikiama Centre ir kliento namuose, informaciją klientui perduodant  tiesiogiai ar telefonu apie socialinės, medicininės pagalbos, paslaugų organizavimo pasikeitimus, įstatymus, vyriausybės teikiamas rekomendacijas  bei  kitą neįgaliajam ir jo aplinkai  aktualią informaciją);
  • konsultavimas (paslauga sutrikusio intelekto  asmenims ir jų šeimos nariams  teikiama tiesioginio kontakto metu   Centre ar jų gyvenamoje vietoje,  reikalui esant paslauga teikiama  nuotoliniu būdu.  Konsultavimo  metu padedama neįgaliajam sprendžiant įvairius svarbius klausimus: buitinius, ūkinius, juridinius, sveikatos priežiūros, bendravimo,   paslaugų organizavimo, prieinamumo ar kitas kilusias problemines situacijas);
  • tarpininkavimas ir atstovavimas (atstovaujame neįgaliųjų  interesus ir teises jų aplinkoje ar reikiamose institucijose, padedant neįgaliajam spręsti kasdienio gyvenimo problemas  nuotoliniu būdu, telefonu, internetu,  kurių sprendimui reikalinga kitų  institucijų, specialistų, asmenų pagalba);
  • grupinio socialinio darbo užsiėmimai sutrikusio intelekto asmenims;
  • transporto paslaugos (teikiamos  Mažeikių rajone gyvenantiems neįgaliesiems, kurie dėl savo negalios ar viešo transporto paslaugų stokos  negali naudotis visuomeniniu transportu,  neįgaliuosius vežant į gydymo, slaugos,  reabilitacijos, medicininės ekspertizės, Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą, ortopedijos įmones ar kitas reikiamas įstaigas ne tik Mažeikių rajone, bet ir  kituose Lietuvos miestuose);
  • asmeninė pagalba neįgaliajam (padedama neįgaliajam  namuose ir viešojoje aplinkoje, skatinant kasdieniame gyvenime reikalingą savarankiškumą, lydima į sveikatos priežiūros ar  kitas valstybės, savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, laisvalaikio praleidimo vietas, taip pat teikiama pagalba padedant asmeniui adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius ar kita jam reikiama pagalba).

Teikiamos paslaugos organizuojamos  skirtingu laiku, tokiu būdu užtikrinant galimybę neįgaliesiems paslaugomis naudotis visą darbo dieną.
 

Kontaktiniai asmenys

Virginija Venalienė

Vadovė

Zita Kleinauskienė

Pranešti apie netikslumus