Užimtumo tarnyba, partneris

Vilkaviškio r. švietimo pagalbos tarnyba

Švietimo pagalba, pedagogų profesinis tobulėjimas, neformalusis suaugusių švietimas ir tęstinis mokymasis, globos centras,bendruomeniniai šeimos namai

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

TARNYBOS ISTORIJA • VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA įsteigta 2005 m. kovo 1 d. • Nuo 2012 m. sausio 1 d. įstaiga pradeda įgyvendinti pedagogų profesinį tobulinimąsi ir keičiamas pavadinimas į VILKAVIŠKIO RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA. • Nuo 2016 m. vasario 15 d. įstaiga pradeda įgyvendinti Globos centro funkcijas. • Nuo 2018 m. rugpjūčio 6 d. pradeda veikti Bendruomeniniai šeimos namai MISIJA • Nustatyti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, teikti švietimo pagalbą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagoginiams darbuotojams, ją koordinuoti, atskirais atvejais (kai Savivaldybės vykdomoji institucija yra pavedusi Tarnybai) – teikti psichologinę pagalbą mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje. • Kurti sąlygas švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimuisi, tenkinant asmens karjerai būtinų kompetencijų ugdymosi ir mokymosi visą gyvenimą poreikius. • Vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymą, konsultavimą, informacijos sklaidą, teikti pagalbą globėjams ir globojamiems vaikams. • Užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. • Sudaryti sąlygas šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas. VIZIJA Pasitikėjimu grįstoje kultūroje, teikiant profesionalią pagalbą, kuriamas besąlygiškas dėmesys klientui. VEIKLOS KRYPTYS • ŠVIETIMO PAGALBA • PEDAGOGŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS • NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS IR TĘSTINIS MOKYMASIS • GLOBOS CENTRAS • BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI

Kontaktiniai asmenys

Asta Grinevičienė

Direktorė

Pranešti apie netikslumus