Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija logotipas

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Socialinės paramos skyrius (toliau - Skyrius).

Įmonės teikiamos paslaugos

Teisinė pagalba

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Jaunuoliams, patiriantiems įvairius socialinius ir psichologinius sunkumus

Moterims, patiriančioms socialinius, psichologinius, ekonominius sunkumus

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Asmenims turintiems priklausomybių

Asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Asmenims, grįžusiems iš užsienio (emigrantams)

Kitiems asmenims

Išsamus įmonės aprašymas

Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius) atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės institucijų norminiais aktais jam pavestas valstybės deleguotas piniginės socialinės paramos, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitų socialinių išmokų, socialinės paramos mokiniams ir socialinių paslaugų administravimo, socialinio darbo organizavimo, socialinių paslaugų ir kitas socialinės veiklos organizavimo Savivaldybėje funkcijas, įgyvendina šiose srityse valstybės socialinės paramos politiką bei Savivaldybės strategiją. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: nustato teisę, skiria ir organizuoja piniginę paramą, nustato teisę, skiria ir organizuoja socialinę paramą nepinigine forma, išduoda ir registruoja pažymas gyventojams apie asmeniui ar šeimai skirtas socialines išmokas, administruoja socialinių paslaugų organizavimą, inicijuoja asmens pripažinimą neveiksniu / ribotai veiksniu arba neveiksniu / ribotai veiksniu pripažinto asmens būklės peržiūrėjimą, teikia teismams pareiškimus dėl asmenų pripažinimo neveiksniais tam tikroje srityje, dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo, globos (ar rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo, nušalinimo ar atleidimo nuo pareigų, teikia informaciją ir konsultuoja asmenis, organizacijas, įstaigas socialinės paramos klausimais ir kitas funkcijas.

Kontaktiniai asmenys

Socialinės paslaugos

-

Pranešti apie netikslumus