VšĮ "Vilties žiedas" logotipas

VšĮ "Vilties žiedas"

Centre teikiamos socialinės paslaugos šeimoms, atsidūrusioms krizinėse situacijose, asmeninės pagalbos paslaugos, dienos socialinės globos paslaugos.

Įmonės teikiamos paslaugos

Psichologinė pagalba

Teisinė pagalba

Apgyvendinimas

Mokymo paslaugos

Kita socialinė pagalba

Įmonės veiklos sritys

Asmenims, turintiems negalią

Vyresniems nei 55 m. asmenims

Asmenims, patyrusiems smurtą šeimoje

Šeimoms, patiriančioms sunkumus

Išsamus įmonės aprašymas

Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinio Socialinių paslaugų centro veiklos tikslas - teikti individualius poreikius atitinkančias socialines ir kitas paslaugas, siekiant asmeniui (šeimai) sudaryti sąlygas spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinių paslaugų centras: 1. teikia bendrąsias socialines paslaugas; 2. teikia specialiąsias (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose bei dienos centre; 3. teikia specialiąsias socialinės globos (trumpalaikės) ir laikino atokvėpio paslaugas; 4. teikia asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslaugas; 5. vertina asmenų (šeimos), kuriems teikiamos Socialinių paslaugų centro paslaugos, socialinių paslaugų poreikį; 6. darbą su šeimomis organizuoja taikant atvejo vadybą, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“; 7. teikia tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugas, kurios atitiktų tėvų poreikius (pagal identifikuotus konkrečius trūkstamus įgūdžius, vaikų amžių, vaiko raidos poreikius ir pan.) individualiai su tėvais (kai dirbama tik su konkrečia šeima, sprendžiant jos konkrečią situaciją) ir grupėse (kai organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, užsiėmimai ir panašios veiklos); 8. teikia kitas (sveikatos priežiūros, psichologinio konsultavimo) paslaugas; 9. organizuoja mokymus suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimų nariams (globėjams), skirtus pažinti ir valdyti ligą ar negalią, ugdyti gebėjimą spręsti dėl negalios kylančias problemas; 10. teikia neįgaliesiems socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje; 11. organizuoja savanorišką veiklą; 12. rengia socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas ir jas vykdo. Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ turi šias licencijas: dienos socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose; institucinės socialinės globos (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims; institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims; įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Taip pat, viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ turi teisę teikti akredituotas šias socialinės priežiūros paslaugas: 1) socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (dienos centre); 2) laikino apnakvindinimo (iki 7 parų); 3) intensyvios krizių įveikimo pagalbos; 4) psichosocialinės pagalbos.

Kontaktiniai asmenys

Diana Šatienė

VšĮ “Vilties žiedas” padalinio Socialinių paslaugų centro vadovė

Pranešti apie netikslumus